PDF File Download PDF File

ಸರಬರಾಜುದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆ

ಫಾಲ್ಕೊಲಿಮಿಟೆಡ್ಮತ್ತುಅದರಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳುಮತ್ತುಸಂಯೋಜಿತಕಂಪನಿಗಳು ("ಫಾಲ್ಕೊ") ನೈತಿಕನಡವಳಿಕೆ, ಸಮಗ್ರತೆಮತ್ತುಸಮರ್ಥನೀಯತೆಯಉನ್ನತಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.ನಮ್ಮಎಲ್ಲಾಸರಬರಾಜುದಾರರು ("ಫಾಲ್ಕೊಪೂರೈಕೆದಾರರು" ಅಥವಾ "ಸರಬರಾಜುದಾರರು") ಒಂದೇಮಾನದಂಡವನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕುಮತ್ತುಘನತೆಮತ್ತುಗೌರವದೊಂದಿಗೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಲು, ಸುರಕ್ಷಿತಕೆಲಸದಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವುದು, ಪರಿಸರಜವಾಬ್ದಾರಿಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಮತ್ತುಸಾಕಷ್ಟುನೈತಿಕವಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕುಎಂದುನಾವುನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಫಾಲ್ಕೋಗೆಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿಅನ್ವಯವಾಗುವಎಲ್ಲಾಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಈ ಸರಬರಾಜುದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಹೊರಡಿಸಿದತತ್ವಗಳು, ಮತ್ತುನಿಮ್ಮಒಪ್ಪಂದದಕರಾರುಗಳನ್ನುನಮಗೆನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಮತ್ತುಕಾನೂನುಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನುನಿಗದಿಪಡಿಸುವಮಾನದಂಡಗಳನಡುವಿನವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಗುಣಮಟ್ಟವುಅನ್ವಯಿಸುವಕಾನೂನಿನವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆಯುಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಪ್ರಮುಖಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ FALCO ನ ಗುಣಮಟ್ಟಮತ್ತುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನುಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.ಈ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿಭರವಸೆನೀಡಲುನಮ್ಮಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆಕೆಲಸಮಾಡುವುದುನಮ್ಮಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯತತ್ವಗಳು
1. ಕಾರ್ಮಿಕಪರಿಪಾಠಗಳು
ಫಾಲ್ಕೋನಮ್ಮಪೂರೈಕೆಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವಎಲ್ಲಾಕಾರ್ಮಿಕರುನ್ಯಾಯಯುತಮತ್ತುನೈತಿಕಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಎಂದುನಂಬುತ್ತಾರೆ. 'ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳಸಾರ್ವತ್ರಿಕಘೋಷಣೆ' ಮತ್ತುಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕಾರ್ಮಿಕಸಂಘಟನೆಯ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕಾರ್ಮಿಕಮಾನದಂಡಗಳ' ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಮಾನದಂಡಗಳನ್ನುಪಾಲಿಸಬೇಕು.

1.1 ಶಾಸನದಅನುಸರಣೆ
ಪೂರೈಕೆದಾರರುಕಾರ್ಮಿಕಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುಅವರುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಸಾಮೂಹಿಕಕಾರ್ಮಿಕಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನುಪಾಲಿಸಬೇಕು.

1.2 ಸಂಘದಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮತ್ತುಸಾಮೂಹಿಕಕರಾರಿನಹಕ್ಕು
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುತಮ್ಮನೌಕರರುಮುಕ್ತವಾಗಿಸಂಯೋಜಿಸಲುಮತ್ತುಒಟ್ಟಾಗಿಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆಬರಲುಇರುವಹಕ್ಕನ್ನುಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

1.3 ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ
ವಿವಿಧಮೌಲ್ಯಗಳುಮತ್ತುಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನುಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಗುರುತಿಸಬೇಕುಮತ್ತುಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು.ಉದ್ಯೋಗದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿಸಮಾನಅವಕಾಶವನ್ನುಒದಗಿಸಲುಮತ್ತುವಯಸ್ಸು, ಜನಾಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕಅಥವಾಜನಾಂಗೀಯಮೂಲದವರು, ಲಿಂಗ, ದೈಹಿಕಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕಆದ್ಯತೆ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯಉಲ್ಲೇಖ, ಒಕ್ಕೂಟಸದಸ್ಯತ್ವಅಥವಾಯಾವುದೇಇತರಸ್ಥಾನಮಾನದಆಧಾರದಮೇಲೆತಾರತಮ್ಯಮಾಡಬಾರದುಅಥವಾಅನ್ವಯವಾಗುವರಾಷ್ಟ್ರೀಯಅಥವಾಸ್ಥಳೀಯಕಾನೂನಿನಿಂದರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಯಾವುದೇಇತರಸ್ಥಿತಿಗೆಸರಬರಾಜುದಾರರುಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು

1.4 ಕಾರ್ಯಾವಧಿ
ಸರಬರಾಜುದಾರರುಕೆಲಸಮಾಡುವಿಕೆಮತ್ತುಅಧಿಕಾವಧಿಗಂಟೆಗಳಿಗೆಅನ್ವಯವಾಗುವಕಾನೂನುಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕು.ಅಸಾಮಾನ್ಯಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರುಆರುದಿನಗಳಸತತಕೆಲಸದದಿನಗಳನಂತರಕನಿಷ್ಠಒಂದುದಿನರಜೆಯನ್ನುನೌಕರರಿಗೆಒದಗಿಸಬೇಕು.ಅನ್ವಯಿಸುವಕಾನೂನುಅಥವಾಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿಅನುಮತಿಸುವಮಿತಿಯೊಳಗೆಒಟ್ಟುಕೆಲಸದಸಮಯಇರಬೇಕು, ಆದರೆಪ್ರತಿವಾರಕ್ಕೆ 60 ಗಂಟೆಗಳಅವಧಿಯನ್ನುಮೀರಬಾರದು.

1.5 ವೇತನಗಳುಮತ್ತುಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಪೂರೈಕೆದಾರರುಕಾನೂನುಬದ್ಧಕನಿಷ್ಠವೇತನಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕುಮತ್ತುಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಕಡ್ಡಾಯಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿಓವರ್ಟೈಮನ್ನುಪಾವತಿಸಬೇಕು.ಕಾನೂನುಬದ್ಧಕನಿಷ್ಠವೇತನಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುವೇತನವುಕನಿಷ್ಠಕೈಗಾರಿಕೆನಿಯಮಗಳಿಗೆಹೋಲಿಸಿದರೆಕನಿಷ್ಠಎಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಸರಬರಾಜುದಾರರುವೇತನದರಚನೆಯನ್ನುಮತ್ತುವೇತನದಅವಧಿಯನ್ನುಎಲ್ಲಾಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಸಂವಹನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಪೂರೈಕೆದಾರರುವೇತನಮತ್ತುಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಎಲ್ಲಾಕಾನೂನುಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಬೇಕುಮತ್ತುಸರಿಯಾದವೇತನವನ್ನುಸಕಾಲಿಕವಾಗಿಪಾವತಿಸಬೇಕು.

1.6 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕಮತ್ತುಬಲವಂತದಕಾರ್ಮಿಕ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲೇಬರ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಐಎಲ್ಓ) ಸಮಾವೇಶಸಂಖ್ಯೆ138 & 182, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ 'ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಕೆಟ್ಟರೂಪಗಳನ್ನು' ಅದರಸರಬರಾಜುಸರಪಳಿಯಿಂದತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿಫಾಲ್ಕೋಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರುಕನಿಷ್ಟ 15 ವರ್ಷವಯಸ್ಸಿನಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನುಮಾತ್ರನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಸರಬರಾಜುದಾರರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂಹೆಚ್ಚುವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಕಡಿಮೆವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು, ಐಎಲ್ಓಕನಿಷ್ಟವಯಸ್ಸಿನಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಂ 138 ಗೆಸಮಂಜಸವಾಗಿಅವರಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆಅಥವಾನೈತಿಕತೆಗೆಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವಕೆಲಸವನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರುಹೆಚ್ಚಿನಸಮಯಕೆಲಸಮಾಡಲುಅಥವಾರಾತ್ರಿಯಕೆಲಸವನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸುವಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಫಾಲ್ಕೋಸರಬರಾಜುದಾರರುಬಲವಂತದಅಥವಾಕಡ್ಡಾಯಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದಯಾವುದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದುಅಥವಾಲಾಭಪಡೆಯಬಾರದು, ಅಥವಾಪಾವತಿಸದಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನುಒತ್ತಾಯಿಸುವಕಾರ್ಖಾನೆಗಳುಅಥವಾಉಪಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನುಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಲವಂತದಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದರೆಸಾರಿಗೆ, ಆಶ್ರಯ, ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ರಶೀದಿ, ಅಥವಾವ್ಯಕ್ತಿಯುಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಉದ್ಯೋಗ, ಬಲ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಪಹರಣ, ವಂಚನೆ, ಅಥವಾವ್ಯಕ್ತಿಯಮೇಲೆನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನುಹೊಂದಿದಇನ್ನೋರ್ವವ್ಯಕ್ತಿಗೆಶೋಷಣೆಯಉದ್ದೇಶದಿಂದಒಳಗೊಂಡಪಾವತಿ.

2. ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಸುರಕ್ಷತೆ
ಫಾಲ್ಕೋತಮ್ಮನೌಕರರಿಗೆಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯಕರಕೆಲಸದಸ್ಥಳವನ್ನುಒದಗಿಸುವಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆಕೆಲಸಮಾಡಲುಬಯಸುತ್ತದೆ.ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಸುರಕ್ಷಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲುಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕುಮತ್ತುಶೂನ್ಯಘಟನೆಗಳಗುರಿಯತ್ತನಿರಂತರವಾಗಿಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಸರಬರಾಜುದಾರರುಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸಲುಮತ್ತುಗಾಯವನ್ನುತಡೆಯಲುನೀತಿಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನುಮತ್ತುತರಬೇತಿಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಬೇಕು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರುಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ,ಅಗತ್ಯವಿರುವಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಸುರಕ್ಷತೆಪರವಾನಿಗೆಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

3. ಪರಿಸರಉಸ್ತುವಾರಿ
ಕನಿಷ್ಠ, ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಅವರುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಎಲ್ಲಾಅನ್ವಯವಾಗುವಪರಿಸರೀಯಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕು.ಫಾಲ್ಕೋಸರಬರಾಜುದಾರರುಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲುಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕುಮತ್ತುತಮ್ಮಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಸೂಕ್ತವಾದಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಮೂಲಕಪರಿಸರದಮೇಲೆತಮ್ಮಪ್ರಭಾವವನ್ನುಕಡಿಮೆಮಾಡುವಗುರಿಯಿರಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯಕಡಿತ, ಮರುಬಳಕೆ, ಇಂಧನಸಂರಕ್ಷಣೆಮತ್ತುಹಸಿರುಮನೆಅನಿಲತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಯೋಜನೆಗಳುಇರಬೇಕು.

4. ನ್ಯಾಯಯುತವ್ಯಾಪಾರದಪದ್ಧತಿಗಳುಮತ್ತುನೀತಿಸಂಹಿತೆ
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುನ್ಯಾಯೋಚಿತವ್ಯಾಪಾರಪದ್ಧತಿಗಳುಮತ್ತುನೈತಿಕತೆಯಉನ್ನತಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು.

4.1 ಉದ್ಯಮಸಮಗ್ರತೆ
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಯಾವುದೇರೀತಿಯಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸುಲಿಗೆ, ಹಣದದುರುಪಯೋಗ, ಲಂಚ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನುತಿದ್ದುವುದು, ಬೆಲೆಗಳಕೃತಕನಿಯಂತ್ರಣ, ಅಥವಾಅಂಥಹವುಗಳನ್ನುಮಾಡಬಾರದು.ಅವರುಎಲ್ಲಾಅನ್ವಯವಾಗುವಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿರೋಧಿಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನುಮತ್ತುಎಲ್ಲಾಅನ್ವಯವಾಗುವಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿರೋಧಿಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಫಾಲ್ಕೋಸರಬರಾಜುದಾರರುನ್ಯಾಯಯುತಮತ್ತುನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನುಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಮತ್ತುವಿರೋಧಿಕಾನೂನುಗಳಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿಅನ್ಯಾಯದವ್ಯಾಪಾರಿಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಫಾಲ್ಕೋನೌಕರರೊಂದಿಗಿನಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಘರ್ಷಣೆಯನ್ನುತಪ್ಪಿಸಬೇಕುಮತ್ತುಫಾಲ್ಕೋನೌಕರರಿಗೆಹೆಚ್ಚಿನಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಊಟ, ಮನರಂಜನೆ, ಪ್ರಯಾಣ, ಸೌಕರ್ಯಗಳುಅಥವಾಇತರಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಗಳನ್ನುನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಎಂಬನಿಶ್ಚಿತತೆಯನಿರ್ಣಾಯಕಮಾನದಂಡವನ್ನುಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

4.2 ಬೌದ್ಧಿಕಆಸ್ತಿಯರಕ್ಷಣೆ
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಫಾಲ್ಕೋನಬೌದ್ಧಿಕಆಸ್ತಿಹಕ್ಕುಗಳನ್ನುಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಮತ್ತುಸಮಂಜಸವಾಗಿರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪೂರೈಕೆದಾರರುಫಾಲ್ಕೋಲೋಗೋವನ್ನುಬಳಸುವುದಿಲ್ಲಅಥವಾಫಾಲ್ಕೋನಿಂದಪೂರ್ವಲಿಖಿತಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಅವರಆನ್ಲೈನ್ಅಥವಾಮುದ್ರಿತಸಂವಹನಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಫಾಲ್ಕೋಅನ್ನುಒಂದುಉಲ್ಲೇಖಗ್ರಾಹಕಎಂದುಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು.

4.3 ಮಾಹಿತಿಯಗೌಪ್ಯತೆಮತ್ತುಮಾಹಿತಿಯಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಫಾಲ್ಕೋಗೆಸೇರಿದಗೌಪ್ಯಮತ್ತುಸ್ವಾಮ್ಯದಮಾಹಿತಿಯನ್ನುರಕ್ಷಿಸಲುಪೂರೈಕೆದಾರರುಸರಿಯಾದಕ್ರಮಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಪೂರೈಕೆದಾರರವ್ಯವಹಾರಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕಪರಿಸ್ಥಿತಿಮತ್ತುಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಬಗ್ಗೆಮಾಹಿತಿಅನ್ವಯಿಸುವಕಾನೂನುಗಳುಮತ್ತುನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆಅನುಸಾರವಾಗಿಫಾಲ್ಕೋಗೆತಿಳಿಸಬೇಕು.

4.4 ಖನಿಜಗಳಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಮೂಲಹುಡುಕಾಟ
ಕಾನೂನುಮತ್ತುಸುಸ್ಥಿರಮೂಲದಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನುಬಳಸಲುಫಾಲ್ಕೋಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳದುರ್ಬಳಕೆಮತ್ತುಸಶಸ್ತ್ರಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆಹಣಕಾಸುಒದಗಿಸಲುನೆರವಾಗುವ 'ಸಂಘರ್ಷಖನಿಜಗಳ' ಮೂಲಹುಡುಕಾಟತಪ್ಪಿಸಲುಫಾಲ್ಕೋಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರುತಮ್ಮಪೂರೈಕೆಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿಸಂಬಂಧಿತಖನಿಜಗಳಮೇಲೆತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವರು.

4.5 ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಯಾಪಾರ
ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಸುರಕ್ಷಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿವ್ಯವಹಾರನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರುಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಅಪರಾಧ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಮತ್ತುನೈಸರ್ಗಿಕವಿಪತ್ತುಗಳಂತಹಭದ್ರತಾಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನುಅತ್ಯಂತಕಡಿಮೆಮಾಡಲುಫಾಲ್ಕೋಸಮಂಜಸವಾದಕ್ರಮಗಳನ್ನುಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.

5. ದಾಖಲೆಮತ್ತುಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಈ ಸರಬರಾಜುದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆಗೆಅನುಸಾರವಾಗಿಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಮತ್ತುಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಫಾಲ್ಕೋಪೂರೈಕೆದಾರರುಎಲ್ಲಾಸೂಕ್ತದಾಖಲಾತಿಗಳದಾಖಲೆಗಳನ್ನುಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕುಮತ್ತುವಿನಂತಿಯಮೇರೆಗೆಅಂತಹದಸ್ತಾವೇಜನ್ನುಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಯಂಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಸೈಟ್ಭೇಟಿಗಳುಬಮತ್ತುಪರಿಹಾರಯೋಜನೆಗಳನ್ನುಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ನೀತಿಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆನಮ್ಮಪೂರೈಕೆದಾರರಅನುಸರಣೆಗೆಫಾಲ್ಕೋಮೌಲ್ಯಮಾಪನಮಾಡುತ್ತದೆ.ಫಾಲ್ಕೋಗುರುತಿಸಿದಅಂತರವನ್ನುಉದ್ದೇಶಿಸಿಅದರಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ.

6. ಸರಿಪಡಿಸುವಕ್ರಮಗಳು
ಈಸರಬರಾಜುದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆಯಯಾವುದೇಉಲ್ಲಂಘನೆಯುಫಾಲ್ಕೋದೊಂದಿಗೆಸರಬರಾಜುದಾರರವ್ಯವಹಾರದಸಂಬಂಧವನ್ನುಅಪಾಯಕ್ಕೆತಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರನೀತಿಸಂಹಿತೆಯಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸದಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದದೂರವಿಡುವಹಕ್ಕನ್ನುಫಾಲ್ಕೋಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆಅಥವಾಸುಧಾರಣೆಯೋಜನೆಗೆಒದಗಿಸಲುಅಥವಾಬದ್ಧರಾಗಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ: ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2017